Louise Boulanger

Location: Colonsay and Oronsay
travel by sea, gaelic language and placenames

Ban-Cholbhasach

Bha naidheachd eile aca bha ann, feadhainn à thairis, Muilich a bh' annta cuideachd, do dh'àite taobh an iar Cholbhasa, 's cha b' urrainn dhaibh tighinn a-staigh ach anns an aon àite leis a' bhàta. Bha a' chaile òg seo a' bleoghan cruidh 's thàinig iad, 's am bàta a' tighinn 's thuig i dè bha iad... gur ann a' tighinn a-staigh a ghoid rudeigin a bha iad. 'S dh'fhalbh i agus an gogan a bh' aice airson bleoghan, agus chùm i a-mach na Muilich. Bha ceithir dhiubh anns a' bhàta, 's a h-uile fear a bha a' feuchainn ri leum a-mach air a' chreig, bha i a' dalladh air leis a' ghogan gus an do chuir i air ais don a' bhàta e, 's cha d' fhuair iad tighinn a-staigh idir. Chuir i air an ais iad a Mhuile gun mhìr.

Four men arriving from Mull to steal cattle from Colonsay were spotted by a girl milking cows. She fought them off with her milking pail as they tried to land on the rocks. They had to retreat.

As told by Bella MacNeil

Bella MacNeil (contributor); Calum MacLean (fieldworker); ref.SA1953.121.2, School of Scottish Studies Archives, University of Edinburgh.

More information on visiting the area can be found here.