Coinneach
Rankin

Corrieshalloch Waterfall | West Coast Waters

Ros an Iar - Loch Aillse is Loch Carrann

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

Thogadh Coinneach MacFhraing an sgìre Ploc Loch Aillse, agus chuir e seachad a’ chuid a b’ fheàrr de òige a’ fuireach ri taobh na mara ann am Bada Chall. Bha e a-riamh an sàs ann an ceòl agus cultar na Gàidhlig, agus tha ùidh shònraichte aige ann an beul-aithris agus dualchas na sgìre. San latha a th’ ann bidh e ag obair na iùiliche aig a’ bhuidhinn Spòrs Gàidhlig, agus a’ teagasg air cùrsaichean air-loidhne Shabhail Mhòir Ostaig.


Cuir fios