Claire Frances
MacNeil

West Coast Waters

Na h-Eileanan A-Muigh - Barraigh is Miùghalaigh

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

Tha mi a’ coimhead air adhart ri bruidhinn gu muinntir Barraigh agus Bhatarsaigh mun phròiseact seo.  ’S fior thoil leam a bhith a’ cluintinn na sgeulachdan a th’aig daoine – gu h-àirid as a choimhearsnachd. Mar sin, bidh e math gniomh na pròiseact seo a choileanadh le bhith a’ bruidhinn ri daoine mu na sgeulachdan is òrain a th’ aca agus a tha a’ còrdadh riutha mun na h-eileanan againn.  Tha mi cinnteach gun ionnsaich sinn tòrr bhuaipe! 


Cuir fios