Chrissie
Gillies

Quiraing

An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse - Ratharsaigh

Coinnichibh ri ar sgeulaitchen ionadail

Tha tional sgeulachdan sna coimhearsnachdan aig cridhe COSTA (COAST). Tha 32 neach sa choimhearsnachd air a thighinn còmhla mar luchd-tional sgeulachdan gus ruighinn a-mach agus roinneadh a bhrosnachadh, agus gus stuth a thional don bhanca sgeulachdan againn. Ma tha sgeul agad ri innse, feuch gun cleachd thu an ceangal suirbhidh againn ach ma tha aithne agad air goireasan cudromach a chuidicheadh an luchd-tional sgeulachdan ionadail againn, feuch gun cleachd thu an ceangal iomchaidh gu h-ìosal airson fios a chur thuca. Tha cuid de ar luchd-tional sgeulachdan ach chan eil iad uile, aig a bheil Gàidhlig.

‘S ann a Ratharsair ‘s a tha mi bho thùs ach chuir mi seachad ùine aig Sabhal Mòr Ostaig (nam oileanach agus neach-obrach) agus dh’obraich mi ann an diofar àitean ann an leasachadh coimhearsnachd. Tha mi gu math toilichte a bhith stèidhichte ann an Ratharsair a-rithist. Thòiseach mi an MSc Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd an-uiridh agus tha mi air bhioran a bhith ceangailte ri pròiseact air leth seo gus sgeulachdan farsaingeachd a chruthachadh.


Cuir fios