A’ tòiseachadh as
t-Earrach 2022

Tha sinn a’ coimhead airson cuideachadh bhuaibh ann an togail banca sgeulachdan a’ còmhdach costa an iar na h-Alba bho Thaobh Siar Rois agus Leòdhas sa cheann a tuath gu Eilean Arainn agus Cinn Tìre sa cheann a deas.

Air sàilleabh ’s gu bheil iomadh earann anns a’ phrìomh suirbhidh againn, tha sinn air an t-suirbhidh ghoirid seo a chur air dòigh gus cothrom a thoirt dhan a h-uile duine stòraidhean fa leth a cho-roinneadh - faodaidh sibh tilleadh dha a-rithist ’s a-rithist a’ cleachadh an aon cheangail. Faighnichidh sinn airson fiosrachadh aithneachaidh gus gèilleadh ri GDPR agus gus am bi cothrom againn bruidhinn ribh a-rithist ma tha sinn feumach air barrachd fiosrachaidh.

Bùthan-obrach

Tron Mhàrt 2021, ruith sinn sreath de shia bhùthan-obrach sgìreil agus bùthan-obrach cuspaireil air-loidhne le taisbeanaidhean brosnachail bho luchd-labhairt sònraichte agus ar luchd-cruinneachaidh sgeulachdan ionadail. Chaidh iad sin a leantainn le seiseanan eadar-ghnìomhach a’ toirt cothrom do luchd-frithealaidh brìgheil na sgeulachdan is na cuimhneachain aca fhèin a cho-roinn leinn gus an gabhail a-steach don bhanca sgeulachd againn. Bidh geàrr-iomraidhean againn a dh’aithghearr bho na tachartasan sin ach san eadar-ama ma tha sgeulachd agad ri innse mu aon de na sia raointean no na cuspairean, cleachd an ceangal suirbhidh goirid againn

Carson?

A chionn agus gu bheil sinn a’ gabhail pròiseact àrd-thionnsgaineach ‘An Costa a Chruthaich an Saoghal’ os làimh thar trì bliadhna, a bhios a’ gabhail ur sgeulachdan agus ur cuimhneachain agus gan cur aig cridhe faighinn a-mach dè dìreach a tha a’ dèanamh an oisean iongantach seo den t-saoghal cho sònraichte.

Chan eil nì ro mhòr no ro bheag, ro mhionaideach no ro neo-shoilleir.  Còmhla, cuidichidh na sgeulachdan agus na cuimhneachain sin le dealbh ioma-fhillidhte a thaisbeanadh mun cheàrnaidh eireachdail seo de dh’Alba, agus gar cuideachadh gu tuigse nas fheàrr fhaotainn air carson a tha e mar a tha e an-diugh – ach cuideachd a’ bhuaidh a tha a’ phàirt bhòidheach agus iomallach seo de dh’Alba air toirt air feadh an t-saoghail agus fada seachad air na cladaichean againn.

LINNE CHLUAIDH AGUS EILEANAN CHLUAIDH EARRA-GHÀIDHEAL AGUS NA H-EILEANAN A-STAIGH LOCH ABAR ROS AN IAR NA H-EILEANAN A-MUIGH AN T-EILEAN SGITHEANACH IS LOCH AILLSE

Dè nì sinn le ur sgeulachdan agus ur cuimhneachain?

Tha sinn a’ cur romhainn ceithir ceud sgeulachd aithris (fichead sgeulachd bho fhichead diofar coimhearsnachd air a’ chosta an iar) air-loidhne tro app eadar-obrachail agus a chleachdadh gus muinntir na coimhearsnachd agus luchd-tadhail a bhrosnachadh gu bhith a’ rannsachadh nan rathaidean nas iomallaiche tarsainn ar n-eileanan, rubhaichean agus oirthir.

Tha sinn airson ’s gun cuir daoine eòlas air na sgeulachdan sin dhaibh fhèin agus iongnadh a ghabhail às cho fìor chudromach ’s a tha an costa an iar air a bhith ann an dèanamh a leithid air feadh an t-saoghail.

Thèid na sgeulachdan sin a thaghadh bhon eachdraidh agus bho na cuimhneachain air an tional tron làrach-lìn seo agus bidh iad nam measgachadh de sgeulachdan aithnichte cho math ri sgeulachdan nas annasaiche agus nas tarraingiche.

Bidh pròiseas taghaidh air aontachadh airson seo agus nì sinn cinnteach gum bi muinntir na coimhearsnachd nam pàirt den phròiseas seo.  Thèid an fheadhainn nach bi air an taghadh a chur còmhla agus thèid an gleidheadh nar banca sgeulachdan le comas air an cleachdadh air na meadhanan sòisealta agus ann am pròiseactan co-cheangailte, gus fìor sgeadachadh a dhèanamh air tuigse chultarach don chosta an iar.

Mar a bhios sinn a’ sireadh beagan fiosrachaidh pearsanta mud dheidhinn fhèin, tha sinn ag iarraidh ort comharra a chur don bhogsa a dhearbhadh gu bheil thu toilichte gu leòr ma chleachdas sinn an sgeulachd agad agus gu ruig sinn a-mach thugad airson tuilleadh fiosrachaidh air am bi feum againn.  Cuiridh sinn fios thugad ma thèid do sgeulachd a thaghadh mar aon den 20 san sgìre agad agus cuideachd ma bhios sinn a’ planadh a cleachdadh air na meadhanan sòisealta agus ann am pròiseactan eile.  Cha dèan sinn nì gun fhiosta leis an fhiosrachadh a thug thu dhuinn no às aonais d’ aonta.

 

Bidh cuid de na sgeulachdan as inntinniche nam pàirt de stuth taisbeanaidh ùr-ghnàthach agus eadar-obrachail a thèid a stàlachadh ann am prìomh làraichean air feadh a’ chosta an iar. Thèid a’ phàirt seo den phròiseact a leasachadh ann an 2021 agus bheir sinn seachad nas urrainn dhuinn de dh’fhiosrachadh mar a bhios seo ga adhartachadh.

Mu dheidhinn ‘An Costa a Chruthaich an Saoghal’

Is e pròiseact àrd-amasail trì-bliadhna a th’ ann An Costa a Chruthaich an Saoghal, a tha mar dhrochaid eadar Bliadhna nan Costaichean is Uisgeachan ann an 2020 agus Bliadhna nan Sgeulachdan Albannach ann an 2022.  Dh’fhàs e a-mach à co-obrachadh ùr eadar na buidhnean cinn-uidhe uile air feadh a’ chosta an iar ann an 2018, a chuir romhpa tuigse nas fheàrr fhaotainn air na tha an turasachd mara againn a’ tabhann.

Tha meudachd cothruim àibheiseach ann a bhith ag obair còmhla agus a’ brosnachadh luchd-tadhail gu a dhol air agus don uisge agus na slighean-uisge eadar ar cinn-uidhe a rannsachadh.  Bha na slighean-mara aig aon àm nan rathaidean mòra dhuinn, a’ cumadh nan coimhearsnachdan a th’ againn an-diugh agus a’ solarachadh chothroman fìor mhath airson rannsachadh agus tuilleadh fhaighinn a-mach.

Lean an iomairt sgrùdaidh seo gu Uisgeachan a’ Chosta an Iar ann an 2019 – iomairt adhartachaidh a’ feuchainn ri mothachadh a thogail agus luchd-tadhail a bhrosnachadh gu siubhal agus an ceudfathan a bhogadh.  Thàinig An Costa a Chruthaich an Saoghal a-mach às an obair sgrùdaidh, ag aithneachadh gu bheil an dualchas cultarach is nàdarra ag aonachadh na sgìre dhiofaraichte seo.

COSTA an Iar Alba

Is e àite fìor eadar-mheasgte a th’ ann an Costa an Iar Alba le cruinn-eòlas diofaraichte ach is e an àrainneachd mhara seo a tha air a chumadh gu mar a tha e an-diugh. Gu o chionn ghoirid b’ e na slighean-mara rathaidean mòra an taoibh an iar, a’ ceangal choimhearsnachdan tarsainn an uisge gun a bhith an eisimeil cho mòr air siubhal rathaid no frith-rathaid.  Tha eachdraidh daonna a’ sìneadh air ais thar 8,000 bliadhna agus air tachartasan fhaicinn bho amannan ro-eachdraidheil troimhe chun a’ ghalar-sgaoilte a th’ againn an-diugh – tachartasan a tha, còmhla ris na daoine a bha beò an seo, air cuideachadh leis an t-saoghal a chumadh mar as aithne dhuinn e an-diugh.

Tha mòran eileanan air a bheil daoine a’ fuireach agus mòran eile air an robh daoine sna bliadhnaichean a dh’fhalbh. Tha an oirthir air a puingeachadh le lochan mara coltach ri fjordan a’ drùidheadh a-steach do thìr-mòr agus a’ cruthachadh rubhaichean iomallach, gach aon dhiubh le tuineachaidhean de gach seòrsa sgapte air feadh a’ chosta.

Tha sgeulachdan air am fighe a-steach don chruth-tìre – sgeulachdan mu dheidhinn mar a chruthaich an oirthir seo na daoine a bha a’ fuireach agus ag obair an seo – agus a chruthaich mòran de na daoine a chaidh air adhart agus a thug buaidh fada seachad air na cladaichean seo.

Tro iomairt bhrosnachail thar nan trì bliadhna a tha romhainn, tha sinn ag iarraidh air muinntir a’ chosta an iar nas urrainn dhaibh de sgeulachdan a roinn, gus ar cuideachadh a’ togail banca sgeulachdan Costa an Iar.  An uair sin, cuiridh sinn àireamh de na sgeulachdan sin air àrd-ùrlar didseatach agus thèid an aithris tron fhacal labhairte, tro òrain, ìomhaigheachd, bhidio agus ealain gus tuigse dhaoine don tìr seo a shaibhreachadh agus an tàladh gu tuilleadh a lorg agus am brosnachadh gu na rathaidean nas neo-aithnichte a rannsachadh.

Àdhamh Ó Broin

Earra-Ghàidheal agus na h-Eileanan A-Staigh (Earra-Ghàidheal)
An déigh bhlianaichean air chuairt air Gáidhealtachd na h-Albann a' trusamh beul-aithris am measg nan Gáidheil, nach mi bha air mo dhòigh 's mi 'cluinntinn mun cuairt air an iomairt a tha seo a bheireas cothrom dhomh cumail orm leis an dearbh rud sin. 

Cailean McDonald

Na h-Eileanan A-Muigh (Na h-Uibhistean is Beinn na Fadhla)
Tha mi air am brosnachadh a’ bhith an sás ann am próiseact a tha ag amas feadhainn dha na stóraidhean as inntinneach a tha a’ buntainn do dh’ Uibhist agus na h-eileanan co-cheangailte ris a thoirt ri chéile.

Chrissie Gillies

An t-Eilean Sgitheanach is Loch Aillse (Ratharsaigh)
'S ann a Ratharsair ‘s a tha mi bho thùs ach chuir mi seachad ùine aig Sabhal Mòr Ostaig (nam oileanach agus neach-obrach) agus dh’obraich mi ann an diofar àitean ann an leasachadh coimhearsnachd.

Christine MacIntyre

Earra-Ghàidheal agus na h-Eileanan A-Staigh (Meadhan Earra-Ghàidheal)
Tha mi toilichte a bhidh deanamh seo. Chan eil sion cho math ri deugh stoiridh.

Claire Frances MacNeil

Na h-Eileanan A-Muigh (Barraigh is Miùghalaigh)
Tha mi a’ coimhead air adhart ri bruidhinn gu muinntir Barraigh agus Bhatarsaigh mun phròiseact seo.

Coinneach Rankin

Ros an Iar (Loch Aillse is Loch Carrann)
Thogadh Coinneach MacFhraing an sgìre Ploc Loch Aillse, agus chuir e seachad a’ chuid a b’ fheàrr de òige a’ fuireach ri taobh na mara ann am Bada Chall.

Gòrdan Camshron

Ros an Iar (A’ Chomraich)
'S ann à a' Chomraich a tha Gòrdan Camshron, is tha ùidh mhòr air a bhith aige ann an eachdraidh is dualchas na sgìre on a thòisich e a' cruinneachadh ainmean-àite is sgeulachdan a chuala e bho sheanair is a sheanmhair is e na bhalach.

Cò sinn?

Tha am pròiseact air a stiùireadh le Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI) agus air a mhaoineachadh le Maoin Dualchais Chultaraich is Nàdarra NatureScot, le maoineachadh co-ionann bho CalMac agus UHI. Tha e air a cho-òrdanachadh le Carron Tobin bho Rural Dimensions agus Graham Hogg bho Lateral North.  Tha an app agus an làrach-lìn gan leasachadh le Whereverly agus thèid stàlaichean an taisbeanaidh a thoirt gu buil le Lateral North ag obair le Soluis.