Na h-Eileanan A-Muigh

West Coast Waters

Cailean McDonald

Na h-Eileanan A-Muigh (Na h-Uibhistean is Beinn na Fadhla)
Tha mi air am brosnachadh a’ bhith an sás ann am próiseact a tha ag amas feadhainn dha na stóraidhean as inntinneach a tha a’ buntainn do dh’ Uibhist agus na h-eileanan co-cheangailte ris a thoirt ri chéile.

Claire Frances MacNeil

Na h-Eileanan A-Muigh (Barraigh is Miùghalaigh)
Tha mi a’ coimhead air adhart ri bruidhinn gu muinntir Barraigh agus Bhatarsaigh mun phròiseact seo.

Jasmine Wilkie

Na h-Eileanan A-Muigh (Isle of Lewis/Leòdhas)
My name is Jasmine and although I was born on the mainland, my maternal side of the family hail from the Western Isles, where I currently live.

Romy Benedetti

Na h-Eileanan A-Muigh (Isle of Harris/Na Hearadh)
My name is Romy Benedetti and I live on the Isle of Scalpay. Currently, I work for the West Harris Trust and really excited to be involved in this project.